Stanovy

ERBIA Golf Club z.s.

Registrace provedena 19.10.2004 Ministerstvem vnitra České republiky
pod č.j. VS/1-1/58751/04-R
IČ: 26678691

úplné znění k 4.1.2008

Preambule

Vyznavači a příznivci golfového sportu se rozhodli založit sportovní golfový klub za účelem uspokojování svých potřeb
a zájmů formou sportovního vyžití při respektování všech pravidel sportovního zápolení a zásad fair play.

I. Název a sídlo

Název: ERBIA Golf Club z.s. (dále také „EGC“)
Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

II. Předmět činnosti

1. EGC je občanským sdružením založeným podle zákona. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů. Svou činnost vyvíjí v souladu s tímto zákonem, stanovami a příslušnými právními předpisy.
2. Další podrobnosti o činnosti EGC stanoví vnitřní organizační směrnice (provozní řád).
3. Předmětem činnosti klubu je zabezpečování sportovní a společenské činnosti pro všechny sdružené členy klubu. Za
tímto účelem může EGC vyvíjet i ekonomickou činnost.
4. EGC je sportovním klubem golfu ve všech druzích a kategoriích, jak vyplývá z mezinárodního, národního a
regionálního uspořádání.

III. Členství v EGC

1. Členství v EGC je dobrovolné a členem se může stát každá česká i zahraniční fyzická a právnická osoba, která se
chce podílet na rozvoji EGC a souhlasí se stanovami EGC.
2. Členství v EGC vzniká:
Rozhodnutím správní rady na základě písemné podané přihlášky doručené do sídla EGC (možno vyžít i elektronické
aplikace uvedené na oficiálních webových stránkách EGC) a zaplacením vstupního členského příspěvku v případě
členství na dobu neurčitou nebo příslušného ročního členského příspěvku v případě členství na dobu určitou, tj. na
příslušný kalendářní rok, jejichž výše je stanovována správní radou vždy na období jednoho kalendářního roku. U
osob mladších osmnácti let musí být písemná přihláška podepsána zákonným zástupcem, v případě právnických
osob podepisuje přihlášku její statutární orgán. Členství na dobu neurčitou je převoditelné na další osoby (podléhá
předchozímu souhlasu správní rady), vůči klubu nabývá účinnosti dnem oznámení správní radě klubu. Nabyvatel
členství tak vstupuje do všech práv a povinností člena klubu (převodce členství), správní rada provede v evidenci
příslušné změny.
3. Správní rada EGC má právo přihlášku fyzické nebo právnické osoby odmítnout, a to i bez udání důvodu.
4. Po rozhodnutí správní rady, která schválila přihlášku, je žadatel povinen do 14 dnů uhradit příslušné členské
příspěvky ve stanovené výši. Plnoprávným členem se stává žadatel až po zaplacení příslušným příspěvků.
5. Člen EGC má tato práva:
a) podílet se na činnosti klubu a využívat jeho zařízení;
b) volit a být volen do orgánů klubu od věku 18 let;
c) obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy a stížnostmi.
6. Člen EGC má tyto povinnosti:
a) chránit majetek klubu a udržovat jej a zvelebovat;
b) platit řádně a včas stanovené vstupní a/nebo roční členské příspěvky a další příspěvky a poplatky;
c) dodržovat stanovy EGC v platném znění, zásady a pravidla EGC, respektovat a plnit rozhodnutí přijatá orgány EGC;
d) ctít zájmy EGC a usilovat o jeho dobré jméno a čestným zápolením usilovat o co nejlepší výsledky.
7. Členství v EGC zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou je roční členství uzavřeno (nejpozději však k 31.03 dalšího roku);
b) dohodou uzavřenou mezi oprávněnou osobou EGC a členem;
c) vystoupením;
d) vyloučením;
e) vyškrtnutím;
f) úmrtím;
g) zánikem EGC;
h) převodem členství na dobu neurčitou;
i) zrušením právnické osoby, podáním návrhu na prohlášení konkursu nebo likvidací právnické osoby.
Zánikem členství se rozumí výmaz člena z evidence EGC a současně i z příslušné evidence EGC vedené u České
golfové federace.
Zánikem členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční a jiné závazky člena vůči
EGC zůstávají zánikem členství nedotčené.
8. Člen může kdykoli z EGC vystoupit. Rozhodnutí o vystoupení musí písemně oznámit správní radě.
9. Roční členské příspěvky budou uveřejněny na oficiálních webových stánkách klubu vždy nejdéle do 15.března
běžného roku.
10. Dopustí-li se člen takového jednání, které je v rozporu se stanovami EGC a dobrými mravy, může správní rada
rozhodnout o jeho vyloučení. Vyloučený člen se může do 15 dnů proti rozhodnutí správní rady odvolat k revizorovi
účtů EGC.
11. Členská práva a povinnosti členů EGC mohou být také doplněna a upřesněna vnitřními předpisy a pokyny EGC
schválenými správní radou, nikoli však v rozporu se Stanovami a obecně platnými právními předpisy..

IV. Orgány EGC

EGC zřizuje tyto orgány:
A. Valná hromada
B. Správní rada
C. Revizor účtů

A. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem EGC.
2. Valnou hromadu svolává správní rada a to nejméně 1x za kalendářní rok jako výroční zasedání nebo kdykoli,
pokud to vyžaduje potřeba EGC, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů klubu starších 18.let, nebo revizor účtů.
Valná hromada se svolává zveřejněním oznámení jejího termínu konání včetně programu jednání na oficiálních
internetových stránkách EGC (www.erbiagc.cz) , a to nejméně ve lhůtě 15 dnů přede dnem jejího konání. Každý
člen EGC starší 18. let a každý člen EGC – právnická osoba mají jeden hlas. Stálý člen EGC má 50 hlasů. Pokud je
svolána valná hromada k žádosti nejméně 1/3 členů klubu starších 18. let nebo revizora účtů jsou žadatelé povinni
ke své žádosti přiložit i jimi připravený pořad jednání.
3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň ½ všech plnoprávných členů EGC starších 18. let.
Pokud není přítomen potřebný počet členů pro konání valné hromady, může být po půl hodině od oznámení
okamžiku zahájení valné hromady zahájena a konat se náhradní valná hromada, a to aniž by to muselo být
v pozvánce zvlášť uvedeno. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v případě přítomnosti minimálně tří
řádných členů. Tato valná hromada může rozhodovat a přijímat usnesení pouze v bodech jednání uvedených
v oznámeném programu jednání řádné valné hromady, jež se nekonala pro nepřítomnost potřebného počtu členů.
4. Usnesení valné hromady je přijato, hlasuje-li pro něj více než polovina přítomných hlasů EGC. Hlasování probíhá
aklamací.
5. Valnou hromadu řídí předseda správní rady nebo pověřený člen správní rady.
6. Valná hromada zejména:
a) schvaluje stanovy klubu a jejich změny;
b) schvaluje návrh rozpočtu předložený správní radou na příslušný kalendářní rok, zprávu o hospodaření a činnosti
EGC;
c) volí a odvolává členy správní rady a revizora účtů;
d) schvaluje na návrh správní rady odměny členům správní rady a revizora účtů;
e) rozhoduje o zániku EGC a způsobu likvidace jeho majetku.
7. Usnesení valné hromady se pořizuje písemně formou zápisu z jednání valné hromady, který je založen v sídle EGC.
Každý člen EGC má právo nahlédnout do těchto zápisů. Zápis je vyhotoven nejpozději do 7 dnů od konání valné
hromady a podepisují jej předseda správní rady nebo člen správní rady pověřený řízením valné hromady a
zapisovatel.

B. Správní rada

1. Správní rada je výkonným orgánem EGC, jenž řídí činnost EGC a jedná jeho jménem. Správní rada je povinna
zabezpečit chod EGC ve všech jeho činnostech v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a usneseními valné
hromady. Ze své činnosti je odpovědna valné hromadě.
2. Správní rada má nejméně tři a nejvýše šest členů volených valnou hromadou EGC a případně dalších členů
kooptovaných správní radou. Kooptace je možná, neklesne-li počet volených členů pod 2. Členem může být pouze
fyzická osoba starší 18 let, člen klubu. Správní rada je volena na období 3 let. Opětovná volba členů správní rady je
možná. První správní rada je tvořena členy přípravného výboru EGC.
3. Správní rada rozhoduje ve všech věcech, o kterých nerozhoduje valná hromada, a přísluší jí zejména:
a) svolávat valnou hromadu;
b) vykonávat usnesení valné hromady;
c) předkládat valné hromadě návrh rozpočtu;
d) rozhodovat o struktuře hlavních aktivit EGC;
e) rozhodovat o přijímání a vyloučení člena a uzavření dohody dle čl. III.;
f) kooptovat členy správní rady;
g) volit předsedu správní rady EGC z řad svých členů
h) rozhodovat o druhu a výši všech druhů příspěvků členů EGC;
i) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy na čestné členství v EGC;
j) stanovovat vnitřní předpisy a pravidla EGC;
k) ustanovit vnitřní směrnicí EGC a volbou či jmenováním obsadit i další funkce, orgány či komise, a to i funkci
presidenta EGC (presidentem EGC může být současně jmenován i člen správní rady nebo předseda právní
rady)
4. Zasedání správní rady svolává podle potřeby předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady EGC
písemnou pozvánkou pořadem jednání (možno zaslat i elektronickou poštou) 7 dnů přede dnem konání a to

nejméně 3x do roka. Budou-li všichni členové správní rady souhlasit, je možné tuto lhůtu zkrátit.
5. Předseda správní rady je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů
správní rady nebo revizor účtů a předseda správní rady obdrží písemně důvod svolání a pořad jednání správní rady,
a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost o svolání zasedání správní rady.
6. Správní rada může podle své úvahy přizvat k zasedání i členy jiných orgánů EGC, jsou-li zřízeny, jeho zaměstnance,
členy EGC, popřípadě jiné osoby.
7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady navrhnout písemné hlasování o navržených
usneseních per rollam (pomocí faxu, elektronické počty či SMS) mimo zasedání správní rady EGC, pokud s tím
souhlasí všichni její členové. Hlasující se pak považují za přítomné. Usnesení přijaté mimo zasedání musí být na
nejbližším následujícím zasedání správní rady zapsáno do zápisu z jejího zasedání.
8. Zasedání správní rady řídí předseda správní rady klubu, v jeho nepřítomnosti pověřený člen správní rady. O průběhu
zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje nejpozději do 7 dnů ode dne konání zápis včetně usnesení,
který podepisuje předseda správní rady a zapisovatel.
9. Správní rada přijímá svá usnesení většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů, je přijat ten návrh,
pro který hlasoval předseda správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jejích členů.
10. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím volebního období;
b) odvoláním z funkce;
c) vzdáním se členství ve správní radě;
d) zánikem členství v EGC;
e) úmrtím.
Vzdání se členství ve správní radě je doručováno k rukám předsedy správní rady, členství ve správní radě v tomto
případě zaniká volbou nového člena, nejdéle však 2 měsíce od doručení vzdání se členství.

C. Revizor účtů

1. Revizor účtů je kontrolním a revizním orgánem EGC. Revizor účtů se při své činnosti řídí stanovami EGC,
vnitřními předpisy EGC,právními předpisy a usneseními valné hromady. Je volen a odvoláván valnou hromadou a
ze své činnosti je valné hromadě EGC odpovědný. Opětovná volba revizora účtů je možná. Revizorem účtů může
být pouze fyzická osoba starší 18 let, člen klubu. Revizor účtů je volen na období 3. let.
2. Revizor účtů kontroluje veškerou činnost a hospodaření (dodržování stanov a vnitřních předpisů) EGC a jeho
orgánů. Provádí revizi účetních dokladů a podkladů.
3. Revizor účtů je odvolacím orgánem v případech, kdy tak určují stanovy a vnitřní předpisy EGC. Řeší podané
odvolání člena, kterému bylo uloženo některé opatření pro porušení členských povinností. Rozhodnutí o odvolání
včetně návrhu na opatření předkládá valné hromadě.
4. Revizor účtů má právo se účastnit zasedání správní rady s hlasem poradním.
5. Revizor účtů předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.
6. Funkce revizora účtů zaniká :
a) uplynutím volebního období;
b) odvoláním z funkce;
c) vzdáním se funkce;
d) zánikem členství v EGC;
e) úmrtím.

V. Jednání a podepisování za EGC

1. Jménem EGC právní úkony činí členové správní rady samostatně.
2. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu EGC připojí oprávněné osoby své podpisy.
3. Správní rada může písemnou plnou mocí zmocnit k podepisování a jednání za EGC v určité vymezené věci jinou fyzickou osobu.

VI. Majetek EGC

1. Majetkem EGC jsou všechny věci a práva, která EGC nabude do svého vlastnictví za dobu svého trvání.
2. Majetek EGC mohou tvořit finanční, movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky tvořené zejména:
a) členskými příspěvky;
b) dobrovolnými příspěvky a dary;
c) jiné příjmy
d) a jiná majetková práva.

VII. Hospodaření EGC

1. Hospodaření EGC se řídí schváleným rozpočtem pro příslušné období.
2. Hospodaření EGC vychází ze zásad nejvyšší hospodárnosti a přiměřenosti.
3. Účetním rokem je rok kalendářní.

VIII. Řešení sporů mezi členy EGC

Případné spory mezi řádnými členy EGC řeší správní rada klubu, předchází-li písemná stížnost člena EGC.
IX. Zvláštní ujednání
EGC vede pro svoji vnitřní potřebu osobní a sportovní údaje členů klubu v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Členové
klubu souhlasí dále s tím, aby EGC jejich jméno, příjmení a datum narození poskytl České golfové federaci pro
účely jejich zápisu do centrální evidence členů klubů České golfové federace případně jiných sportovních
organizací, kterými se EGC stane členem, a to na dobu, po kterou budou členy EGC.

X. Zánik EGC

1. K zániku EGC může dojít:
a) dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členů na valné hromadě;
b) rozhodnutí příslušného orgánu ve smyslu právních předpisů.
2. K rozpuštění EGC z rozhodnutí členů dojde zejména:
a) pokud ekonomické podmínky neumožní dále financovat činnost EGC;
b) pokud počet členů EGC poklesne pod takový počet, při kterém nelze dál provozovat sportovní činnost.

XI. Závěrečná ustanovení

Toto úplné znění stanov pozměňuje a doplňuje stanovy EGC ze dne 22.9.2004, registrované pod číslem VS/1-
1/58751/04-R dne 19.10.2004 Ministerstvem vnitra v platném znění a nabyly účinnosti dnešním dnem, kdy byly schváleny valnou hromadou.

Praha, 4. ledna 2008

Ladislav Zoula
člen správní rady
ERBIA Golf Club o.s.

 

ERBIA Golf Club o.s. – stanovy klubu si můžete stáhnout kliknutím na odkaz: